#LazyREST-v1

LazyREST-v1,基础版本,基于SSM: https://github.com/melonlee/LazyREST/tree/v1

#LazyREST-v2

LazyREST-v2,优化版本,基于SpingBoot以及SpingDataJpa等Sping全家桶,方便快速产出RESTful接口

技术选型

技术实现

TO DO


如果它让你有收获,我很开心 :)